Ad 3. - CYTATY z PISMA ŚW. (i inne) :

I. Z Pisma Św. St. Testamentu (z Psalmów)
II.
Z Pisma Św. Nowego Testamentu
III.
Z Objawień Maryjnych i prywatnych
IV.
Z wypowiedzi Ojca Św.- Jana Pawła II
V.
Inne cytaty
VI.
Motto:

I. Cytaty z Pisma Św. St. Testamentu

1. "Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. " (Ps 51,12)
2. "Panie Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia."(Ps 80,20)
3. "Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać ? " (Ps 42, 1)
4. "Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, ..."(Ps 62,2)
5. "O Panie, nasz Boże, jak przdziwne Twe Imię po wszystkiej ziemi !" (Ps 8,2)
6. "Szukam, o Panie, Twojego Oblicza; ..." (Ps 27,8)
7. "Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek ! "(Ps 25, 4)
8. " ALLELUJA. Chwal, duszo moja, Pana." (Ps 146, 1)
9. "... Wody wielkie nie zdołają ugasić m i ł o ś c i, nie zatopią jej rzeki." (Pieśń nad Pieśniami, 8,7)

ew. powrót na górę okna

II. Cytaty z Pisma Św. Nowego Testamentu

1. Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1J 4,16))
2. "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo"(J 1,1)
3. "A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami..."(J1,14)
4. "JA JESTEM DROGĄ i PRAWDĄ, i ŻYCIEM. (J 14,6)
5. "JA JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA. Kto idzie za mną ..."(J 2,4)
6. "JA JESTEM CHLEBEM ŻYWYM, który zstąpił z NIEBA..."(J 6,51)
7. "JA JESTEM BRAMĄ. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony..."(J 10,9)
8. "JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM i ŻYCIEM. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie." (J 11,25)
9. "JA JESTEM DOBRYM PASTERZEM. Dobry pasterz daje życie za owce swoje ." (J 10, 11)
10. "JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, Wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ..."(J 15,5)
11. "Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem CICHY i POKORNY SERCEM, a znajdziecie ukojenie..."(Mt 11,29)
12. "Przestań się lękać! JAM jest PIERWSZY i OSTATNI, i ŻYJĄCY. Byłem umarły, a oto JESTEM ŻYJĄCY NA WIEKI WIEKÓW ..." (Ap 1,17-18)

13. JEZUS CHRYSTUS wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13,8)
14. "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; ..." (J 13, 34)
15. A BÓG będąc bogaty w MIŁOSIERDZIE, przez wielką swą miłość ... razem z CHRYSTUSEM przywrócił nas do życia. Łaską bowiem ... " (Ef 2, 4-5)"
16. "Czyż nie wiecie, żeście ŚWIĄTYNIĄ BOGA i że DUCH BOŻY mieszka w was. Świątynia Boga jest święta, a WY nią jesteście." (1 Kor 3,16-17)

17. 2. przykazania Miłości:
"Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
... Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a bliźniego swego jak siebie samego." (Łk 10, 25-27)

18. "... Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie." [1 Tes 4,3] (pp.[1])
19. "Gromadzcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, [i gdzie...]. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje"(Mt 6,20-21)
20. "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1,28)
21. "... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa !"(Łk 1, 38)
22. "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, ..." (Łk 1, 46-48)

23. Pieśń Maryi : (Łk 1, 46 - 55)
"Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha,
Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. ..."

24. "BŁOGOSŁAWIENI:

1. ubodzy w duchu ...
2. którzy się smucą ...
3. ... cisi ...
4. ... którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni!
5. miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią !
6. czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą !
7. którzy wprowadzają pokój ...
8. ... którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3-10)

25. "Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że to On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować." (1 J 4, 7-11)


ew. powrót na górę okna

III. Cytaty z Objawień Maryjnych i prywatnych:

"1. Jestem Matką Słowa. ... "
2."Nie smućcie się, bo ja będę zawsze przy was".
3."Chcę się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i miłowana.
Bóg chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca"
4."Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga."
5."Odmawiajcie codziennie Różaniec."
(Słowa Matki Bożej z objawień w Kibeho-Rwanda-28.11.1981r.(1), Gietrzwałdzie-1877r. i Fatimie-1917)

6. "O bracie mój, kimkolwiek jesteś na tym świecie,
choćby twa dusza była zbrodniami zbrukana.
Nie lękaj się ! Do Boga ufnie śpiesz jak dziecię,
bo wielkie jest nad tobą Miłosierdzie Pana." ( S. Faustyna Kowalska - pp. [17]-pieśni)

7. "O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Jako zdrój miłosierdzia dla nas,
- ufamy Tobie ! " (S.F. Kowalska)

8. "Miłość Boża kwiatem - a Miłosierdzie owocem" (S.Faustuna-Dz.949)
9. "Pragnę, aby poznał świat cały Miłosierdzie Moje;"(S.Faustyna-Dz.687)
10. "Dał mi Pan poznać, że dopokąd serce w mej piersi bije, zawsze powinnam starać się, aby Królestwo Boże szerzyło się na ziemi. Mam walczyć o chwałę swego Stwórcy." (S.Faustyna-Dz.1548)
11. "... Miłosierdzie jest kwiatem miłości, Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia." (S.Faustyna-Dz.651)
12. "... Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu." (S.Faustyna-Dz.742)

ew. powrót na górę okna

IV. Z wypowiedzi Ojca Św. - Jana Pawła II:

1. "Boże,Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei".
- ( Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002r. - Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu )

2. " ...Umiłowani bracia i siostry.
Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża,nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym
...Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała:
Sursum corda!- [W górę serca!] Amen." - (Ojciec Św.Jan Paweł II-Zakopane, 6.06.1997r)

3. "Nie lękajcie się - Otwórzcie drzwi Chrystusowi"
4. "Duc i Altum - Wypłyń na głębię"
5. "KRZYŻ jest najwźnioślejszym symbolem miłości".
6. "EUCHARYSTIA to najwyższy wyraz miłości Wcielonego Boga, miłości trwałej i skutecznej "
- (Jan Paweł II, dn.15 IX i 5 XI 2002r.)
7. "RÓŻANIEC - streszczeniem EWANGELII" (Jan Paweł II)
8. "Rodzina-Sanktuarium Życia" (Jan Paweł II)
9. "Góry są bardzo wyrazistym symbolem wędrówki ducha, powołanego, aby się wznosić z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem." (Jan Paweł II)

ew. powrót na górę okna

V. Inne cytaty (też i z pieśni)

1. "Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci
naszą Ojczyznę i naszą parafię,
nasze rodziny i nas samych,
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!" (z pieśni ...)

2. " ... SERCE JEZUSA ,
... , dobroci i miłości pełne,
... , źródło życia i świętości,
... , - zmiłuj się nad nami, ..."

3. "JEZU Cichy i Pokornego SERCA,
uczyń serca nasze
według SERCA Twego"

4. "Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego !
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo !" (z pieśni ...)

5. "Niepokalane Serce Maryi ,
módl się za nami. "
" ... abyśmy się stali godnymi
obietnic Chrystusowych ..."

6. "W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka, ..."

7. " MARYJO: Jestem, Pamiętam, Czuwam.!"
8. " BÓG, HONOR, OJCZYZNA " ... i Rodzina.

9. ... 10. Modlitwa do M.B.Łaskawej
"Królowo Sudetów w Krzeszowie
Wysłuchaj dzieci swe.
Daj zdrowie duszy i ciała,
Nad ludem Twym zlituj się.
Ulecz nas, Matko od złości,
Pijaństwa, chorób, wad.
Spraw, aby miłość bliżniego,
Zmieniła świat.
... O, Krzeszowska Pani,
Ulecz nas i świat."

11. "O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą,
o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze." (A.Mickiewicz:1-z[12]

12. "I nic nad Boga" (Wincenty Pool - Tatry, 1852)

13. Bogarodzico Maryjo, Królowo Polski! Najukochańsza Matko Nasza !
Przyrzekam: (z osob.Zawierzenia Maryi - 28.05.82r)
" Będę miłował Pana, Boga mego,
z całego serca swego,
z całej duszy swojej,
z całych myśli swoich (całym umysłem)
i ze wszystkich sił swoich;
a bliźniego swego jak siebie samego."

ew. powrót na górę okna

VI. Motto:

1. Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1J 4,16))

2. "Miej serce i patrz w serce"
(A.Mickiewicz: -z ballady "Romantyczność")

3. "A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu : jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. ..." (Kol 3,11-17)

powrót na górę okna